Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MLT Holding

Obowiązuje od 25 grudnia 2014r.

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Właścicielem sklepu internetowego mltholding.pl jest Magdalena Zaczkiewicz prowadzący działalność gospodarczą o nazwie MLT Holding Magdalena  Zaczkiewicz,    znajdującą się przy ul. Żeglugi Wiślanej 11/5, 03-043 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 8792474538, REGON: 380627279

2. Przed złożeniem Zamówienia, Klient jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnym Regulaminem, obowiązującym w momencie składania danego zamówienia i jego akceptacji.

3.  Firma MLT Holding prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.mltholding.pl

 

§2

Ceny towarów i płatności

 

1. Wszystkie ceny podane w sklepie mltholding.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN)
 i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

2. W momencie złożenia przez Klienta zamówienia, cena każdego Towaru podana na stronie sklepu internetowego jest ostateczna i wiążąca. 

3. Ceny Towarów nie zawierają Kosztów dostawy (patrz §5).

4. Klient może wybrać następujące formy płatności:

a) przelew tradycyjny

b) przelew elektroniczny- Przelewy24

c) kartę płatniczą

d) gotówkę- przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy, po wcześniejszym uzgodnieniu tego
 w kontakcie telefonicznym lub e-mailowym ze Sprzedawcą.

5. W przypadku przelewu tradycyjnego za datę dokonania wpłaty Ceny oraz Kosztów dostawy Towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy, uznaje się datę uznania na rachunku Sprzedawcy.

 

§3

Składanie zamówienia

 

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.mltholding.pl, bądź mailowo. Wszystkich informacji udzielamy zarówno telefonicznie, jak i poprzez skrzynkę e-mail firmy.

2. Klient może złożyć zamówienie w dwojaki sposób: poprzez założenie swojego konta w Serwisie oraz nie posiadając konta.

3. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest:

a) podać: dokładne dane adresowe, e-mail (niezbędny do przesłania Klientowi szczegółów zamówienia), nr telefonu, dane do wystawienia faktury- jeżeli Klient zażądał jej otrzymania

b) wybrać sposób dostawy i formę płatności.

4. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje informację zwrotną na podany przez siebie adres mailowy o jego przyjęciu przez sklep.

5. Zatwierdzenie zamówienia jest wiążące i jednoznaczne z zawarciem Umowy w momencie, gdy status realizacji zamówienia zostaje ustawiony na "w trakcie realizacji". Wówczas Klient nie ma już możliwości jego modyfikacji.

 

§4

                                                                                                           Realizacja zamówienia

1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie Zamówienia na stronach sklepu mltholding.pl, wybór formy płatności i  sposobu przesłania wybranego Towaru.

2. Realizacja zamówienia to: skompletowanie zamówionego Towaru, przygotowanie dokumentów, spakowanie i przygotowanie zakupionego Towaru do wysyłki, przekazanie paczki firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku Sprzedającego wpłaty.

4. Wysłanie potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mltholding.pl przyspieszy realizację zamówienia.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeżeli Towar jest dostępny w Magazynie. W przypadku braku zamówionego już towaru, z przyczyn losowych, Sprzedawca kontaktuje się z kupującym, w celu przedstawienia sytuacji i jej możliwego rozwiązania.

6. Kolejność realizacji zamówień wynika z kolejności ich wpłynięcia.

 

§5

Sposób dostawy, płatności i terminy

 

1. Towary zamówione w sklepie internetowym dostarczane są wyłącznie na terenie Polski.

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a) przesyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej (przedpłata, paczka lub list, priorytetem lub ekonomiczną formą)

b) przesyłkę kurierską (przedpłata)

 

3. Przewidywany czas dostawy:

a) Pocztą Polską- do 3 dni roboczych po nadaniu przesyłki zawierającej zamówione Towary

b) przesyłką kurierską- do 2 dni roboczych po nadaniu przesyłki zawierającej zamówione Towary.

4. Sposób dostawy oraz koszty wysyłki zamówionego towaru dostępne są na stronie:

http://mltholding.pl/webpage/pl/koszty-i-sposoby-dostawy.html

5. Przesyłki są bardzo dobrze zabezpieczone. Kupujący ma obowiązek przy odbiorze przesyłki sprawdzić dokładnie w obecności listonosza lub kuriera stan 
techniczny. W szczególności zwrócić uwagę na to, czy opakowanie jest nienaruszone, czy nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu, co mogłoby w konsekwencji prowadzić do uszkodzenia zawartości paczki. W takim wypadku należy w obecności pracownika Poczty Polskiej, bądź kuriera sporządzić protokół szkody.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie, spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu.

7. Klient zobowiązany jest odebrać paczkę zawierającą Towar zgodny z Zamówieniem.

8. W sytuacji, gdy Klient nie odbierze paczki zawierającej Towar zgodny z Zamówieniem, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego łączną wartość Zamówienia pomniejszoną o koszt dostawy Towaru oraz koszt zwrotnego dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, niezależnie od wartości zamawianych Towarów.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy, zwroty

 

1. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego mltholding.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2; o prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru Klientowi. W oświadczeniu o odstąpieniu Zamawiający jest zobowiązany wskazać, na jaki rachunek bankowy lub na jaki adres należy dokonać zwrotu Ceny sprzedaży Towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość -

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zarówno Sprzedający, jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym (tzn. niezniszczony, nieuszkodzony, nienoszący śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu).
 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, w sytuacji, o której mowa w pkt. 1 powyżej, koszty zwrotu Towaru ponosi Zamawiający.

4. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego naruszeń Towaru, w postaci śladów użytkowania, uszkodzenia lub zniszczenia lub jego oryginalnego opakowania, Towar nie podlega zwrotowi. W takiej sytuacji sprzedawca nie zwróci Zamawiającemu równowartości Ceny. O takim zdarzeniu Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną. W takim wypadku Klient zobowiązany jest odebrać Towar na swój koszt z siedziby Sprzedawcy w terminie 30 dni. Po upływie tego czasu Towar zostanie zniszczony.

 

5. Zwracany Towar, zakupiony w sklepie internetowym mltholding.pl należy przesyłać na adres: MLT Holding ul. Żeglugi Wiślanej 11/5 03-043 Warszawa - z dopiskiem ZWROT.

6. Sklep mltholding.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym (tzn. niezniszczony, nieuszkodzony, nienoszący śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu). Zwracany Towar musi być kompletny, dotyczy to również opakowania, instrukcji i gwarancji, jeśli były w komplecie. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu opakowania (np. folii) lub plomby zabezpieczającej.

 

8. Do zwracanego Towaru należy załączyć dowód zakupu (paragon fiskalny lub kserokopię faktury VAT). Klient odsyła zwracany Towar na własny koszt.

 

§7

Reklamacje

 

1. Reklamacje Towarów zakupionych w sklepie należy poprzedzić wcześniejszą informacją telefoniczną, bądź e-mailową do Sprzedawcy. Zalecane jest uprzednie skorzystanie z internetowego formularza reklamacji, przesyłanego w razie Prośby i sytuacji na Państwa adres e-mail. Wówczas Klient zostanie poinstruowany, na jaki adres należy wysłać reklamowany Towar. W zależności od rodzaju wady i Towaru: adres firmy lub dystrybutora.

2. Reklamacje Towarów należy przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Warunkiem koniecznym do przyjęcia reklamacji Towaru przez Sprzedawcę, jest przesłanie wraz z Towarem otrzymanego przez Klienta paragonu lub kserokopii faktury VAT.

4. Reklamacje rozpatrywane są do 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na produkt wolny od wad. W przypadku, kiedy nie będzie to już możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu) sklep zwróci Nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu produkt o zbliżonych parametrach.

6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

§8

Postanowienia końcowe

 

1. Zdjęcia Towarów, zamieszczone w Sklepie mltholging.pl mogą, ze względów technicznych, w nieznacznym stopniu różnić się od faktycznego wyglądu    produktów.

2. Do Sprzedaży Promocyjnej oraz Wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów.

3. Zamawiający, zakładając konto w serwisie mltholding.pl oraz dokonując zakupów w Sklepie, godzi się na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych w formularzu zamówienia danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i wystawienia dowodu sprzedaży.

4. Zamawiający, przy zakładaniu konta, wyraża także w sposób odrębny i wyraźny zgodę na przetwarzanie ww. danych w celach marketingowych Sprzedawcy i jego Partnerów handlowych oraz na otrzymywanie od nich informacji handlowej i materiałów marketingowych.

5. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

6. Sprzedawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Zamówień złożonych do dnia zmiany Regulaminu.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014r.